Polityka prywatności (Privacy Policy)

Administratorem Twoich Danych osobowych w myśl Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako RODO) jest ZNIKA sp. z o.o. zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Lublinie na ulicy Frazerów 3 (20-209), pod numerem 0000980584, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 9462718831 (dalej jako „ZNIKA”, „Witryna”).

ZNIKA szanuje Twoją prywatność. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jak używamy, udostępniamy i chronimy Dane osobowe, które o Tobie zbieramy (dalej jako Dane osobowe). Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy odwiedzających następujące strony internetowe:

https://znika.pl/ https://znika.eu/

Informacji przesłanych w trakcie składania zamówienia używamy do realizacji wszelkich zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny (w tym do przetwarzania informacji o płatnościach, organizowania wysyłki i dostarczania faktur i / lub potwierdzeń zamówień). Ponadto wykorzystujemy te informacje o zamówieniu do: komunikowania się z Tobą; – Sprawdzania naszych zamówień pod kątem potencjalnego ryzyka lub oszustwa; i – jeśli jest to zgodne ze złożonymi preferencjami, dostarczania informacje lub reklamy dotyczące naszych produktów lub usług. Kiedy składasz zamówienie za pośrednictwem Witryny, Twoje dane dotyczące zamówienia będziemy przechowywać w naszej dokumentacji, chyba że poprosisz nas o usunięcie tych informacji.

Korzystamy z informacji o urządzeniu, które zbieramy, aby ułatwić monitorowanie potencjalnego ryzyka i oszustw (w szczególności adresu IP), a także w celu ulepszania i optymalizacji naszej Witryny (na przykład poprzez generowanie analiz dotyczących sposobu, w jaki nasi klienci przeglądają i wchodzą w interakcje z Witryna oraz ocenę sukcesu naszych kampanii marketingowych i reklamowych).

Dane osobowe

Jeśli podajesz nam swoje Dane osobowe poprzez wypełnienie formularza rejestracji w celu założenia Konta lub kontaktu z nami, to gromadzimy poniższe Dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko. Jeśli podajesz nam swoje Dane osobowe w celu realizacji Zamówienia, to gromadzimy poniższe Dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, kraj, numer NIP (lub jego odpowiednik), adres, kod pocztowy, miasto, województwo (lub jego odpowiednik). Jeśli kontaktujesz się z naszymi pracownikami z działu obsługi klienta, możesz nam również podać inne swoje Dane osobowe, w zależności od przedmiotu zapytania kierowanego do działu obsługi klienta.

Cele przetwarzania Danych osobowych

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez Znika w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) realizowania Zamówień, przekazywania Ci informacji, produktów i usług, których poszukujesz oraz innych aktualizacji dotyczących transakcji lub administracji, świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności prowadzenia Konta oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie, (c) działań promocyjnych lub marketingowych, informowania Cię o Towarach i usługach, które oferujemy i które są podobne do tych już przez Ciebie zakupionych lub poszukiwanych, (d) utrzymania i poprawy naszej Witryny, w tym bezpieczeństwa i personalizacji Twojego korzystania z Internetu, upewniając się, że treść jest przedstawiona w sposób najbardziej dla Ciebie efektywny, jak również w celu administrowania naszą Witryną i w celu wykonywania operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, badań, testów, celów statystycznych i badawczych, (e) dostarczania lub zezwolenia wybranym osobom trzecim dostarczania Ci informacji o Towarach i usługach, które myślimy, że mogą Cię zainteresować. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest, zgodnie z celami odpowiednio: (a) ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, (b) ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub (c) dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda, (d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, (e) dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda.

W przypadku uzyskania przez Znika wiadomości o korzystaniu przez Ciebie naszych usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Znika może przetwarzać Dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia Twojej odpowiedzialności.

Odbiorcy Danych osobowych

Możemy powierzać do przetwarzania Twoje Dane osobowe osobom trzecim. Wówczas odbiorcami Twoich Danych osobowych są:

 w przypadku operacji określonych w Regulaminie: możemy przekazywać Twoje Dane osobowe podmiotów realizującym części składowe Zamówień lub innych usług ZNIKA wskazanych w Regulaminie, lub umożliwiającym wykonywanie takich operacji ZNIKA. W szczególności mogą to być: (a) firma księgowa, (b) dostawca hostingu dla Witryn, (d) firma obsługująca technicznie Witryny, (e) firma obsługująca płatności, (f) przewoźnik. w przypadku Partnerów zewnętrznych: możemy współpracować z osobami trzecimi, aby zapewnić Ci dostęp do informacji na temat Towarów lub usług, które myślimy, że mogą być dla Ciebie interesujące. Będziemy ujawniać Twoje Dane osobowe osobom trzecim tylko, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich informacji. Dane osobowe zgromadzone przez Znika mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. Każdy podmiot, któremu Znika powierza do przetwarzania Dane osobowe Twoich danych w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie Danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania Danych osobowych. Podmiot przetwarzający Dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać Dane osobowe, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, pisemnej, zgody Znika. Udostępnienie Danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną przez Ciebie zgodą.